Findings > Ear Clutches

NEW

CFR9030
Ear clutch

Learn More

CFR2.5X3.5
Butterfly Earring

Learn More

CFR1000
Ear clutch

Learn More

EN005
Ear clutch

Learn More

K26-EN006-11-Y
Butterfly Earring Clutch

Learn More

EN002-11-Y
Butterfly Earring

Learn More

EN002(S)
Butterfly Earring

Learn More

EN002(L)
Butterfly Earring

Learn More

CFR3.8X4.5
Butterfly Earring

Learn More

CFR9100
Ear clutch

Learn More

CFR3510
Ear clutch

Learn More

CFR3509
Ear clutch

Learn More

CFR0400
Butterfly earring clutch

Learn More

CFR4.7X5.5
GF Butterfly Earring

Learn More

CFR1600
Butterfly earring clutch

Learn More

CFR7600
14K Butterfly Earring

Learn More

K26-CFR3500
3KW Butterfly Earring

Learn More

K26-CFR3480
Butterfly Earring

Learn More

K26-90929
Butterfly Earring

Learn More

EN015
Ear clutch

Learn More