Findings > Beads

NEW

K122-046GFT7432
GF 12/20 Fancy bead (2 holes)

Learn More
NEW

K122-046GFT8120
GF 12/20 Fancy bead (2 holes)

Learn More
NEW

K122-046GFT7534
GF 12/20 Corrugated twist bead (2 holes)

Learn More
NEW

K122-046GFT4079
GF 12/20 Fancy bead (2 holes)

Learn More
NEW

K122-046GFT9481
GF 12/20 Fancy beads (2 holes)

Learn More
NEW

K122-046GFT8845
GF 12/20 Corrugated bead (2 holes)

Learn More
NEW

K122-046GFT7048
GF 12/20 Fancy bead (2 holes)

Learn More
NEW

K122-046GFT2343
GF 12/20 Fancy bead (2 holes)

Learn More
NEW

K122-046GFT7822
GF 12/20 Fancy bead (2 holes)

Learn More
NEW

K122-046GFT5460
GF 12/20 Corrugated bead (2 holes)

Learn More

K122-BDZ404
Infinity bead

Learn More

BRS403
Round corrugated bead

Learn More

BDZ854
Bee hive round bead

Learn More

BMS600
Round bead with right angle hole

Learn More

BOR111
Brite oval bead

Learn More

BYP107
Fancy shape bead

Learn More

BYP6581
Bow-tie shape bead

Learn More

BDZ203
Florentine round bead

Learn More

BRT403
Corrugated twist bead

Learn More

BFT414
Corrugated twist flattened bead

Learn More